Over ons

Historiek

BrEA werd in 1975 gesticht onder de oorspronkelijke benaming "A.I.Br.-Nederlandstalig" of "Algemene Vereniging van Ingenieurs uit de Vrije Universiteit Brussel", als Nederlandstalige vleugel van de toenmalige "A.I.Br." of "Association Royale des Ingénieurs sortis de l’Université Libre de Bruxelles". In 1980 werden beide verenigingen onafhankelijke vzw’s en werden de namen veranderd tot: V.Ir.Br. en A.Ir.Br. 

Bij de integratie van de opleidingen Industriële Wetenschappen in de faculteit Ingenieurswetenschappen drong een statutenwijziging die deze specifieke groepen opnam in onze werking zich op. Deze wijziging werd voltooid in 2013 en resulteerde in de naamswijziging van de vereniging in 2016. Deze is ondertussen een feit, de Vereniging van Ingenieurs uit de Vrije Universiteit Brussel werd Brussels Engineering Alumni; V.Ir.Br. werd BrEA.

 

Doel 

Het doel van onze vereniging is de banden onder onze leden nauwer aan te halen en bij te dragen tot de voorspoed, het ontwikkelen en verspreiden van het Vrij Onderzoek en de uitstraling van de Vrije Universiteit Brussel en meer in het bijzonder van de Faculteit der Ingenieurswetenschappen en van de afdeling Bio-ingenieurs van de Faculteit der Wetenschappen.
Hiermee verplichten wij ons om eigen middelen te verwerven om de basis studiemogelijkheden en de daaropvolgende permanente vorming van onze leden te bevorderen en in de hand te werken. Wij hechten ook veel belang aan de verdediging van onze beroepsbelangen en zullen, zo nodig, onze medewerking verlenen aan of samenwerken met verenigingen, groeperingen of maatschappijen die hetzelfde doel nastreven of belang stellen in het ingenieursberoep.

 

Realisaties

Onze vereniging organiseert geregeld technisch-wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Wij geven ook een ledenblad uit. Tijdens de eerste jaren gebeurde dat samen met de A.Ir.Br. onder de naam "V.Ir.Br. Nieuws/Nouvelles de l’A.Ir.Br." Bij onze afscheuring kreeg onze uitgave de naam "V.Ir.Br.-Mail", nu bekend als "BrEA magazine".  

In dit tijdschrift vind je informatie over de activiteiten en de initiatieven van onze vereniging en van haar leden en allerhande informatie in verband met de uitoefening van het ingenieursberoep.

 

Uitstraling 

Wij proberen ook actief bij te dragen tot de voorspoed en de uitstraling van de Faculteit der Ingenieurswetenschappen (FirW) en van de vakgroep Biotechnologie van de Faculteit der Wetenschappen van de VUB (FW). Deze bijdrage kan opgesplitst worden in twee luiken.

Enerzijds kunnen wij als oud-studentenvereniging een bijdrage leveren tot de studenten van FirW en van de FW-vakgroep Biotechnologie. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de studentenverenigingen "Polytechnische Kring 

en BioTecho", voor het verwezenlijken van een aantal gemeenschappelijke initiatieven. Zo is er o.a. jaarlijks de organisatie van de "Industriedag" waar de laatstejaarsstudenten met de vertegenwoordigers van een twintigtal bedrijven van gedachten kunnen wisselen over de betrokken industrieën en de daar bestaande job- en sollicitatiemogelijkheden.

BrEA onderhoudt regelmatige contacten met de Faculteiten in verband met de onderwijsproblematiek, het wetenschappelijk onderzoek, de jobmogelijkheden, e.d.

Anderzijds zijn wij vertegenwoordigd in twee ingenieursorganisaties, en de alumnivereniging van de Vrije Universiteit Brussel nl. :

  • de A.Ir.Br. die ons op filosofisch vlak nauw aan het hart ligt
  • de onderscheiden geledingen van de ie-net ingenieursvereniging vzw
  • de Oudstudentenbond (OSB) van de Vrije Universiteit Brussel

De relaties met onze zustervereniging A.Ir.Br. blijven natuurlijk zeer levendig om historische en filosofische redenen en uiten zich in een aantal gemeenschappelijke activiteiten.

Zoals de andere Vlaamse Schoolverenigingen sloot BrEA met het K VIV (huidige ie-net) op 1 januari 1975 een "Protocol van Associatie" dat nog steeds geldig is. Sedertdien zijn onze leden actief in meerdere ie-net-geledingen en dragen zij op die manier bij tot de uitbouw van een samenwerking die voor de twee verenigingen van het grootste nut is.

Door lid te worden van ie-net, ben je automatisch lid van BrEA Het bedrag van je lidgeld is afhankelijk van in welk jaar je afstudeerde. Ook als lid van OSB ben je automatisch BrEA lid. De minimumbijdrage bedraagt 35 euro, een partnerlidmaatschap 55 euro.
Je kan natuurlijk ook rechtstreeks lid worden van BrEA. Je bent dan echter geen lid van ie-net en zodoende kan je dus niet van hun diensten gebruik maken. Informatie over lidmaatshap is te vinden via deze link.

Jaarlijks reiken we ook de "BrEA.-studentenprijzen" uit aan de afstuderende ingenieurs. Uitzonderlijke prestaties per faculteit worden beloond en de winnaars krijgen hun prijzen overhandigd op de plechtige diplomauitreiking.

 

Vrij Onderzoek

In het derde thema van onze doelstellingen wordt er gepleit voor het bijdragen tot het ontwikkelen en het verspreiden van het beginsel van Vrij Onderzoek. In dit kader wordt er een inspanning geleverd om vanuit onze ingenieursvereniging deel te nemen aan de ruimere problematiek van de plaats en de rol van de Vrije Universiteit Brussel in Vlaanderen. Het streven naar een nauwer contact met de overkoepelende Oudstudentenbond van de V.U.B. (O.S.B.) is daar een voorbeeld van. Sinds het jaar 2000 is ons secretariaat trouwens gehuisvest in het OSB-huis op de Triomflaan.

 

Hoe houden we contact met jou?

Elke nieuwe promotie wordt samengebracht op een eerste promotiebijeenkomst waar promotie-afgevaardigden (voor FirW en FW Bio-ir) worden gekozen. Zij zullen later de organisatie van de bijeenkomsten en de band tussen de promotieleden verzekeren.

 

Interesse?

Indien je interesse hebt om deel uit te maken van onze vereniging, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Onze gegevens: via deze link 

Gesponsord door: